Obchodné podmienky

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text basel_color_scheme=”dark”]


Nakupovanie tovaru na naších internetových stránkach možu uskutočnit právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedných pravidiel.

Prevádzkovateľ:

Radoslav Palenčár
Nemecká 150
Vyšná Myšla, 04415
Tel: 0903831130
Číslo účtu: IBAN SK91 1100 0000 0026 1182 0090
IČO: 50277171
DIČ: 1075315857
č.Žo OU-KS-OZP-2016/005093-2, č.živnostenského registra 830-18503
kontakt@lavicky.online
I. Objednávka
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajuceho prostredníctvom systému na www.lavicestarychmam.sk písomnou formou, e-mailom, poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznu a je v súlade so zákonom číslo 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na dialku.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť:
– meno a priezvisko
– poštovú a fakturačnú adresu
– telefónne a faxové číslo
– e-mail
– fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH
– názov tovaru
– popis tovaru
– počet kusov
– dátum vystavenia objednávky.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24h. sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Spotebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1.kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajuceho a zastavenie vybavovania objednávky.
II. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 14 do 40 dní od dátumu overenia objednávky.
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, môže byť dodacia lehota dlhšia.
III. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedné v cenníku môžu Podliehať zmenám i bez predchádzajuceho ohlásenia. Predávajuci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadvaznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom – vkladom na účet predávajuceho.
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt plus dopravné a prípadne cenu dobierky.
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy:
a) vlastnou dopravou
b) kuriérskou službou – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti UPC, ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
IV. Preberanie tovaru
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiať je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevziatia zásielky ihned kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísat Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudu akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a daľších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajuceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajuceho na spotrebiteľa, ktorý má produt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajuceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom
IV. Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebitel je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku to iba v deň prvého kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou.
2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch –
– A) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
– B) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorej predávajúci nemôže ovplyvniť
– C) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
3. V prípade akceptovania objednávky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 prac. dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30 percent z fakturovanej čiastky.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak – a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa produktu c) vystavená cena produktu bola chybná
V. Záruka a servis
1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, zabalený, vrátane faktúry.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácii sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu. V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3. Spotrebiteľ prehlasuje že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
4. Tieto všeobecné obchod. podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a uprav korektných obchod. vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.108/2000 Zb. zákonov v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadne spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platňu a záväznú pre obe zmluvné strany.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]